DZK`s Vedtægter

       

VEDTÆGTER FOR DANSK ZEBRAFINKE KLUB

 Revideret og godkendt november 2018

 

§ 1                       Foreningens navn er Dansk Zebrafinke Klub, forkortet til DZK.

Foreningens adresse er formandens adresse.

 

§ 2                      Foreningen har til formål at være samlingssted for enhver der har Zebrafinker, Mågefinker, Risfugle og pragtfinkersom hobby, samt være med til at udbrede kendskabet til hold og opdræt af de forskellige mutationer og kombinationer.

Formålet søges opnået ved udgivelse af DZK – bladet via mail, arrangere udstilling (kåringsskue) og sommermøde, afholdelse af foredrag, samt formidle viden om det nyeste inden for hobbyen.

Enhver der har Zebrafinker, Mågefinker, Risfugle og Pragtfinker som interesse, kan blive medlem.

Medlemskab inddeles i 2 grupper:

Familie: Familiekontingent dækker husstanden med børn indtil det fyldte18 år.

Junior medlem: betaler et nedsat kontingent og har følgende begrænsninger:

Deltagelse i generalforsamlingen uden stemmeret.

2 a                      DZK udgiver mindst 4 gange årligt et medlemsblad. Bestyrelsen udpeger / udnævner ansvarshavende redaktør og evt. medredaktører til varetagelse af dette hverv.

2 b                      Foreningen afholder et DM hvert år. Bestyrelsen og Udstillingsudvalg fritstilles vedrørende bestemmelse af sted og tidspunkt for udstillingerne, også om det bliver sammen med anden forening.

 

§ 3                      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Foreningen ledes at bestyrelsen.

3 a                      Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper blandt medlemmer, hvor det er nødvendigt i forbindelse med foreningens virke.

 

Normalt er der følgende grupper:

 

1.                        Bladudvalg.
2.                        Udstillingsudvalg.

Hvert udvalg består af en formand og max. 2 medlemmer. Udvalgsformanden er ansvarlig over for bestyrelsen og kan indkaldes til bestyrelsesmøde.

 

§ 4                      Som medlem kan optages personer, som tilslutter sig foreningens formål.

Nye medlemmer modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter og udstillingsregler.

 

§ 5                      Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i forbindelse med udstilling. Den indkaldes
af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretninger:

a) Bestyrelsens beretning

b) Udstillingsudvalgets beretning

c) Bladudvalgets beretning.

3.                        Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

                           a. Fastsættelse af kontingent for medlemskab.

4.                        Indkomne forslag

a) Bestyrelsens forslag
b) Andre forslag

  5.                      Valg af bestyrelse

a) Valg af formand som er på valg i ulige år.
b) Valg af kasserer som er på valg i lige år.

c) Valg af bestyrelsesmedlem i ulige år.

d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

(Alle valg gælder for en toårig periode.)

6.                        Valg af bestyrelsessuppleant.

(Vælges hvert år).

7.                        Valg af l revisor.

De to revisorer sidder i 2 år, med l på valg hvert år.

Valg af revisorsuppleant som er på valg hvert år.

8.                        Eventuelt.

Forslag, der ønskes bragt til afstemning skal være formanden i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen via mail.

Stemmeret har fremmødte medlemmer, der har betalt familiekontingent for året og hvis

medlemskab har varet i mindst 1 måned. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten, dog kan et medlem forlange
skriftlig afstemning.

 

§ 6                      Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Endvidere kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når
mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter
begæringen er modtaget af formanden.

 

§ 7                       Bestyrelsen, der består af formand, kasserer, næstformand, sekretær samt et
bestyrelsesmedlem. I alt 5 personer, som varetager det daglige arbejde i foreningen.
Sekretæren skal føre referat over de på møderne vedtagne beslutninger. Skulle et af bestyrelsesmedlemmerne fratræde i utide, skal suppleanten indtræde i stedet, derefter har bestyrelsen lov til at konstituere sig.

 

§ 8                      Foreningens regnskab går fra 1/8 - 31/7, regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, men med hensyntagen til, at der kan ske ændringer, da regnskabet på dette tidspunkt ikke har nået en revidering af revisorerne.

 

§ 9                      Foreningen kan nedlægges efter 2 særligt indkaldte generalforsamlinger med 3 ugers mellemrum, og med ¾ stemmer for nedlæggelse. Såfremt klubben nedlægges, bestemmer generalforsamlingen, hvad klubbens midler skal anvendes til.

 

§ 10                   Generalforsamlingen kan ekskludere ethvert medlem, som i afgørende spørgsmål modarbejder foreningens arbejde, eller overtræder foreningens vedtægter. Der skal gives
den pågældende meddelelse om eksklusionen. Ekskluderingen kan kun ske når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Den pågældende er berettiget til at tale sin sag under behandlingen af spørgsmålet, men
har ingen stemmeret og kan i øvrigt ikke udøve medlemsrettigheder efter at være
ekskluderet.

 

§ 11                   Disse vedtægter kan ændres hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer for.

 

 

 

 

 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.07 | 14:43

Jeg har et zebrafinke par der dersværre er stukket af. De har unger i reden der er ca 12 dage gamle. Er der noget man kan gøre der. Eller må de bare dø?

...
06.06 | 20:02

Hej min mail kan ikke bruges mere. Så vi har nok ikke betalte medlem. Så ny mail

...
03.06 | 17:15

Kan det anbefales at skille ungerne fra forældre efter de har forladt reden og blevet fodret i 2 uger.

...
02.05 | 17:22

Hej. Jeg vil anbefale dig at læse det afsnit her på siden so hedder Alment Zebrafinker, der kan du se hvad der anbefales at give.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE